ஆடல் அரங்கம் நிகழ்வு 11-10-15 ரொறன்ரோ - 1 - Puthinamphotos