பிரான்சில் இடம்பெற்ற ஏவ்றி பிராங்கோ தமிழ்ச் சங்கத்தின் 20 ஆவது ஆண்டு விழா! 03-04-2016 - Puthinamphotos