ஆடல் அரங்கம் நிகழ்வு - NCCT 11-10-15 ரொறன்ரோ - 2 - Puthinamphotos