கியூபெக் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆறாவது தமிழ்ப் பாடசாலை ஆராம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. - 07-05-16 - Puthinamphotos