கவிஞர் கு வீராவின் நூல் அறிமுக விழா வும் வெளியீடும் - ரொறன்ரோ 25-10-15 - Puthinamphotos