Kavitha Vara Senthil for YRDSB Markham - Puthinamphotos